Vad kännetecknar en god artikelförfattare?

När man talar om en god artikels egenskaper brukar man främst intressera sig för struktur, utformning och framför allt läsbarhet. En annan infallsvinkel som är minst lika viktig är hur man avgör om skribenten ifråga kan skriva artiklar eller inte. Denna fråga berör själva artikelskrivandets kärna och är två sidor av samma mynt. Vad kännetecknar en god artikel och i sin tur vilka kvalitéer måste en god artikelförfattare besitta?

Mottagarfokus och textanpassning

Artikeln som ska skrivas måste målgruppsanpassas efter den specifika läsaren. Detta betyder konkret att artikelförfattaren måste fokusera på vem eller vilka budskapet ska nå och anpassa konversationen med läsaren därefter. En god artikelförfattare lyckas helt enkelt fånga läsarens intresse tillräckligt länge för att artikeln ska bli läst.

Lättläst och välstrukturerat

Språket är det viktigaste verktyget en artikelförfattare har för att lyckas nå läsaren. En intressant och välskriven artikel är oftast lättläst och medvetet strukturerad. Styckesindelningen låter texten andas samtidigt som centrala teman vävs samman i genomtänkta block. Utan logisk textindelning riskerar skribenten att misslyckas med sitt uppdrag då ett spretigt och otydligt innehåll gör det svårt för budskapet att nå fram. En god skribent undviker gärna onödigt långa meningar och ett alltför komplicerat språk.

Centrala och intresseväckande rubriker

Rubrikerna är viktiga för att texten ska väcka intresse och ge läsaren en inledande förståelse för textens innehåll. Såväl huvudrubrik som mellanrubriker måste därför väljas med omsorg eftersom de bidrar till att ge texten både riktning, mål och mening.

Det välvårdade språkets betydelse

En välskriven artikel kännetecknas främst av ett korrekt och välvårdat språk. Det finns ett behagligt flyt i en text som låter sig läsas utan synbar ansträngning. Där vilar också en god artikelförfattares främsta kvalitéer. Förmågan att förmedla textens budskap på ett respektfullt sätt utan att låta den färgas av skribentens egna åsikter är också både önskvärt och viktigt.

Helhetens bestående intryck

Man vet att artikelförfattaren kan skriva när texten håller ihop och budskapet når fram. När alla komponenter som utgör en god artikel samverkar har skribenten lämnat prov på sina kvalitéer eller tyvärr bevisat motsatsen.